• sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
  • sprawy o dział spadku
  • sprawy o zachowek
  • inne sprawy spadkowe

Zapraszam do kontaktu:

Sprawy spadkowe Białystok – nasze usługi

Nasza kancelaria oferuje usługi z szerokiego zakresu spraw spadkowych. Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego a także udziela porady prawne Białystok i reprezentuje klientów przed sądami a także przed organami administracji publicznej. Kancelaria adwokacka Białystok prowadzi sprawy spadkowe. W Białymstoku zajmujemy się także kwestiami związanymi ze stwierdzeniem nabycia spadku, a także innych sprawach spadkowych.

Z czym związane jest prawo spadkowe?

To gałąź prawa cywilnego, która warunkuje przejście prawa i obowiązków majątkowych po śmierci właściciela tych prawa. Obowiązki a także majątkowe prawa zmarłego zazwyczaj przechodzą na inny podmiot i nie wygasają. Biorąc pod uwagę przedmiot regulacji przepisy prawa spadkowego mają charakter bezwzględnie obowiązujący i przewiduje dwie opcje dziedziczenia:

Testament – jest to jednostronne oświadczenie woli dotyczące podziału, dyrektywa własnego majątku na wypadek śmierci. Spadkodawca, aby utworzyć testament musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Dzięki temu może zmieniać lub odwołać swój testament w każdym momencie. Testament można podzielić na dwa rodzaje: zwykły oraz szczególny. Do tej pierwszej kategorii zaliczamy testament własnoręczny oraz notarialny. Testamentami szczególnymi są ustne, podróżne oraz wojskowe.

Dziedziczenie ustawowe – ma to miejsce w sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu lub testament jest nieważny. Kodeks cywilny warunkuje kolejność i reguły dziedziczenia. W pierwszej kolejności prawo do nabycia spadku należy do dzieci oraz współmałżonka, a potem do dalszej rodziny. W sytuacji, kiedy zmarły nie posiadał żadnej rodziny, jego majątek zostaje przejęty przez Skarb Państwa.

Czego dotyczą sprawy spadkowe?

Są to wszystkie kwestie związane z dziedziczeniem ustawowym, testamentem, zachowkiem i wydziedziczeniem. W przypadku spraw spadkowych należy załatwić wiele dodatkowych spraw, które ze względu na to, że są niesamowicie złożone zazwyczaj powinny być skonsultowane z prawnikiem. Warto to uwzględnić przed skorzystaniem z usług kancelarii adwokackiej.

Przykładem takiej sytuacji jest to, gdy nie chcemy przyjąć spadku bo zmarły pozostawił nam spore długi. Wówczas koniecznym działaniem będzie przygotowanie oświadczenia. Ważne jest aby przygotować je najpóźniej w ciągu pół roku od momentu, gdy dowiedzieliśmy się o śmierci spadkodawcy lub od chwili gdy dowiedzieliśmy się o tym, że zostaliśmy wymienieni w testamencie.

Z czym związane jest stwierdzenie nabycia spadku?

Sąd na wniosek zainteresowanego może wydawać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku przez spadkobiercę. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku mogą złożyć:

-spadkobierca
-zapisobierca
-wierzyciel spadkodawcy
-wierzyciel spadkobiercy

Każda z tych osób ma jednak inną przyczynę by potwierdzić prawa do spadku po zmarłym:

-spadkobiercy zależy aby wykazać swoje prawa do spadku,
-zapisobierca bo zamierza domagać się wykonania zapisu przez spadkobiercę
-wierzycielom gdyż będą mogli dochodzić spłaty swoich należności od spadkobiercy

Czy nabycie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku jest obowiązkowe?

Nie istnieje przepis, który wprost nakazuje przeprowadzenia sprawy o stwierdzenie nabycia spadku. Do interesu spadkobiercy należy uzyskanie potwierdzenia praw do spadku. W stosunku do osoby trzeciej, która nie rości sobie praw do spadku z tytułu dziedziczenia, spadkobierca ma możliwość udowodnienia swoich praw wynikających z dziedziczenia tylko za pomocą stwierdzenie nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia.

Bez któregoś z wyżej wymienionych dokumentów spadkobierca nie może skutecznie się domagać od osoby trzeciej konkretnego działania na przykład nie może wezwać dłużnika osoby zmarłej do uiszczenia należności.

Kiedy zaczyna się sprawa spadkowa?

Sąd rozpocznie postepowanie spadkowe na wniosek, który zostanie złożony zazwyczaj przez spadkobiercę. Wymagane do tego jest wypełnienie kilku formalności. We wniosku należy wskazać m.in. kto zmarł, gdzie zamieszkiwał, jakich pozostawił spadkobierców oraz czy sporządził testament. Do tego wniosku należy również dołączyć akt zgonu oraz odpisy aktu stanu cywilnego. W sprawach o stwierdzenie nabycia spadku opłata sądowa za wniosek wynosi 50 zł.

Sprawy spadkowe mają to do siebie, że występuje konieczność stawienia się w sądzie przynajmniej jednego ze spadkobierców. Ma on obowiązek złożyć tak zwane zapewnienie spadkowe, które ma oświadczać między innymi jakich spadkobierców pozostawił zmarły, czy dokonał spisania testamentu oraz czy miał dzieci pozamałżeńskie. Postępowanie spadkowe w zakresie prawa wydaje się być proste, jednak istnieje możliwość wystąpienia różnych problemów. Dlatego też kancelaria adwokacka adwokat Białystok oraz mediator dokładają starań, żeby sprawa mogła zostać rozwiązana bez większych komplikacji.

Bywa również tak, że w sprawie pojawia się testament, który jest podważany przez część spadkobierców. Istotną kwestią w tej sytuacji jest skorzystanie z wsparcia adwokata, który wyjaśni każdą niejasność, dotyczącą dziedziczenia.

Sprawa spadkowa koszty przed sądem

Podstawową opłatą za sądowe postępowanie o stwierdzeniu nabycia spadku po jednej osobie wynosi 50 zł. Gdy po stwierdzeniu nabycia spadku spadkobiercy nie dojdą do porozumienia w sprawie podziału majątku zachodzi konieczność wniesienia do sadu sprawy o dział spadku. Gdy spadkobierca posiadał majątek wspólny małżeński konieczne jest także złożenie wniosku o podział tego majątku. Adwokat podział majątku Białystok poprowadzi i zajmie się sprawą. Zdarza się także że majątek spadkowy stanowi współwłasność z osobami, zachodzi czasem także konieczność zniesienia współwłasności. Sprawy majątkowe są bardzo skomplikowane i pracochłonne.

Koszt sprawy spadkowej przed notariuszem

Przy okazji notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia lub protokołu odrzucenia spadku należy zapłacić 50 zł, zaś za protokół poświadczenia dziedziczenia musimy zapłacić 100 zł. Oczywiście do tego trzeba doliczyć podatek VAT oraz koszty wypisów. Finalna kwota jest ustalana przez notariusza na podstawie złożonych dokumentów, stąd zawsze warto zapytać ile będzie kosztowała ta czynność – zawsze przed jej podjęciem. Czasami sprawy spadkowe koszty mogą generować dosyć spore, dlatego też lepiej jest zapytać prawnika, żeby ocenił finalną kwotę.

Na dział notarialny spadku zostaną naliczone koszty jako procent od wartości dzielonego majątku. Minister Sprawiedliwości wydał rozporządzenie warunkujące wysokości stawek maksymalnych, lecz gdy weźmiemy pod wagę fakt, że to wartości końcowe dobrze byłoby zapytać notariusza o finalny koszt danego działu spadku.

Czym jeszcze zajmuje się kancelaria?

W naszej kancelarii możesz zdobyć informacje na temat takich aspektów prawa jak rozwód Białystok, zasiedzenie Białystok, odszkodowania Białystok i wiele więcej. Oferujemy również mediacje. Dobry mediator Białystok może pomóc w polubownym rozwiązaniu sprawy, szczególnie adwokat alimenty Białystok.