Sprawy spadkowe w Białymstoku

Umów konsultację            

Sprawy spadkowe Białystok – nasze usługi

Nasza kancelaria oferuje usługi z szerokiego zakresu spraw spadkowych. Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego, oferujemy także porady prawne Białystok. Adwokat Białystok reprezentuje także klientów przed sądami i organami administracji publicznej. Kancelaria adwokacka Białystok prowadzi różnego rodzaju sprawy spadkowe. W Białymstoku mogą być rozpoznawane sprawy spadkowe, których właściwość miejscowa przynależy do Sądu Rejonowego w Białymstoku. Kancelaria zajmuje się także sprawami przynależącymi do właściwości innych sądów.

Z czym związane jest prawo spadkowe?

Jest to gałąź prawa cywilnego, która warunkuje przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci osoby. Obowiązki, a także majątkowe prawa zmarłego zazwyczaj przechodzą na inny podmiot i nie wygasają. Przepisy prawa spadkowego mają charakter bezwzględnie obowiązujący i przewidują dwie opcje dziedziczenia:

Testament to jednostronne oświadczenie woli dotyczące podziału majątku spadkodawcy na wypadek śmierci. Spadkobierca aby napisać ważny testament musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Spadkodawca może zmienić lub odwołać testament w każdym momencie. Testamenty można podzielić na dwa rodzaje: zwykły oraz szczególny. Do tej pierwszej kategorii zaliczamy testament własnoręczny oraz notarialny. Testamentami szczególnymi są testamenty ustne, podróżne oraz wojskowe.

Dziedziczenie ustawowe ma miejsce wtedy, kiedy spadkodawca nie pozostawił testamentu, lub gdy testament jest nieważny. Kodeks cywilny warunkuje kolejność i reguły dziedziczenia. W pierwszej kolejności prawo do nabycia spadku należy do dzieci spadkodawcy oraz jego współmałżonka, a potem do dalszej rodziny. W sytuacji gdy zmarły nie posiadał rodziny opisanej w kodeksie cywilnym, jego majątek przechodzi na Skarb Państwa.

Czego dotyczą sprawy spadkowe?

Są to wszystkie kwestie związane z dziedziczeniem ustawowym, testamentem, zachowkiem i wydziedziczeniem. Sprawy te bardzo często dotyczą majątków całego życia, jak i zadłużeń wchodzących w skład spadku. Są to zagadnienia bardzo złożone więc warto skonsultować je z prawnikiem i skorzystać z usług kancelarii adwokackiej.

Przykładem takiej sytuacji jest to, gdy nie chcemy przyjąć spadku, ponieważ zmarły pozostawił po sobie długi. Wówczas możemy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w odpowiednim czasie, w terminie 6 miesięcy od daty powołania nas do spadku. Sytuacja komplikuje się znacznie w przypadku odrzucania spadku w imieniu małoletnich dzieci, ponieważ w odpowiednim terminie trzeba najpierw uzyskać zgodę sądu rodzinnego na odrzucenie spadku.

Z czym związane jest stwierdzenie nabycia spadku?

Sąd na wniosek zainteresowanego może wydać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku przez spadkobiercę. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku mogą złożyć:

-spadkobierca
-zapisobiorca
-wierzyciel spadkodawcy

Każda z tych osób ma jednak inną przyczynę, by potwierdzić prawa do spadku po zmarłym:

-spadkobiercy zależy aby wykazać swoje prawa do spadku
-zapisobiorcy zależy na wykonaniu zapisu przez spadkobiercę
-wierzycielom zależy na dokonaniu spłat od spadkobiercy lub na jego rzecz

Czy nabycie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku jest obowiązkowe?

Nie istnieje przepis, który wprost nakazuje przeprowadzenia sprawy o stwierdzenie nabycia spadku. Do interesu spadkobiercy należy uzyskanie potwierdzenia praw do spadku. W stosunku do osoby trzeciej, która nie rości sobie praw do spadku z tytułu dziedziczenia, spadkobierca ma możliwość udowodnienia swoich praw wynikających z dziedziczenia tylko za pomocą stwierdzenie nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia.

Bez któregoś z wyżej wymienionych dokumentów spadkobierca nie może skutecznie się domagać od osoby trzeciej konkretnego działania na przykład nie może wezwać dłużnika osoby zmarłej do uiszczenia należności.

  Kiedy zaczyna się sprawa spadkowa?

  Sprawa spadkowa w sądzie zaczyna się od wniosku złożonego najczęściej przez spadkobiercę. We wniosku należy wskazać spadkodawcę, jego spadkobierców ustawowych, miejsce zgonu oraz informację czy osoba zmarła pozostawiła testament. Jeżeli tak, trzeba go ujawnić w sądzie. Do wniosku należy dołączyć akt zgonu oraz wszystkie akty stanu cywilnego, z których wynikać będzie kto jest spadkobiercą ustawowym. W sprawach o stwierdzenie nabycia spadku opłata sądowa wynosi 100 zł.

  Sprawy spadkowe mają to do siebie, że istnieje konieczność stawienia się w sądzie przynajmniej jednego ze spadkobierców. Ma on obowiązek złożyć zapewnienie spadkowe, czyli zeznanie dotyczące tego, kto jest spadkobiercą ustawowym, czy zmarły pozostawił testament, gdzie zmarł, czy wydziedziczył spadkobierców i czy któryś ze spadkobierców zrzekł się spadku. Postępowanie spadkowe wydaje się być proste, jednak istnieje możliwość wystąpienia różnych problemów dotyczących ważności testamentu, interpretacji testamentu, czy ustalania nieznanych spadkobierców lub ich adresów. Dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata.

  Sprawa spadkowa koszty przed sądem

  Podstawową opłatą za sądowe postępowanie o stwierdzeniu nabycia spadku po jednej osobie wynosi 50 zł. Gdy po stwierdzeniu nabycia spadku spadkobiercy nie dojdą do porozumienia w sprawie podziału majątku zachodzi konieczność wniesienia do sadu sprawy o dział spadku. Gdy spadkobierca posiadał majątek wspólny małżeński konieczne jest także złożenie wniosku o podział tego majątku. Zdarza się także że majątek spadkowy stanowi współwłasność z osobami, zachodzi czasem także konieczność zniesienia współwłasności. Sprawy majątkowe są bardzo skomplikowane i pracochłonne. Podstawowa opłata sądowa za postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku to 100 zł. Stwierdzenie nabycia spadku polega na ustaleniu kto jest spadkobiercą. Następnie spadkobiercy mogą dokonać działu spadku ugodowo, w formie umowy lub poprzez postępowanie sądowe o dział spadku. Jeżeli spadkodawca posiadał majątek wspólny małżeński, konieczne jest także złożenie wniosku o podział tego majątku. Zdarza się także, że majątek spadkowy stanowi współwłasność z innymi osobami, wtedy trzeba także dokonać zniesienia współwłasności. Sprawy takie są często bardzo skomplikowane i pracochłonne. Warto skorzystać z pomocy adwokata. Adwokat podział majątku Białystok poprowadzi i zajmie się sprawą.

  Koszt sprawy spadkowej przed notariuszem

  Przy okazji notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia lub protokołu odrzucenia spadku należy zapłacić 50 zł, zaś za protokół poświadczenia dziedziczenia musimy zapłacić 100 zł. Oczywiście do tego trzeba doliczyć podatek VAT oraz koszty wypisów. Finalna kwota jest ustalana przez notariusza na podstawie złożonych dokumentów, stąd zawsze warto zapytać ile będzie kosztowała ta czynność – zawsze przed jej podjęciem. Czasami sprawy spadkowe koszty mogą generować dosyć spore, dlatego też lepiej jest zapytać prawnika, żeby ocenił finalną kwotę.

  Na dział notarialny spadku zostaną naliczone koszty jako procent od wartości dzielonego majątku. Minister Sprawiedliwości wydał rozporządzenie warunkujące wysokości stawek maksymalnych, lecz gdy weźmiemy pod wagę fakt, że to wartości końcowe dobrze byłoby zapytać notariusza o finalny koszt danego działu spadku.

  Czym jeszcze zajmuje się kancelaria?

  W naszej kancelarii możesz zdobyć informacje na temat takich aspektów prawa jak rozwód Białystok, zasiedzenie Białystok, odszkodowania Białystok i wiele więcej. Oferujemy również mediacje. Dobry mediator Białystok może pomóc w polubownym rozwiązaniu sprawy, szczególnie adwokat alimenty Białystok.

  Copyright 2023

  Seomood
  cross