Dnia 15 lutego 2024 r. weszła w życie tzw. ustawa Kamilka, czyli nowelizacja szeregu ustaw dotyczących ochrony małoletnich osób, które stały się ofiarami przemocy. Ta nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nakłada obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich dotyczących takich obszarów jak wychowanie, edukacja, wypoczynek, leczenie, świadczenie porad psychologicznych, rozwój duchowy, uprawianie sportu lub realizacja innych zainteresowań przez małoletnich lub z opieka nad nimi.  W wyniku tej nowelizacji, w ustawie z dn. 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, został dodany rozdział 4b – Standardy ochrony małoletnich. Zobowiązane podmioty mają czas na zrealizowanie tego obowiązku do 15 sierpnia bieżącego roku.

Geneza powstania ustawy Kamilka

Z dniem 15 lutego weszła w życie nowelizacja Kodeksu rodzinnego, nazywana ustawą Kamilkową. Są to przepisy dotyczące wysłuchania dziecka, zmieniające również ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Projekt ustawy został złożony po tragicznej śmierci Kamila z Częstochowy, który padł ofiarą swojego ojczyma. Chłopiec zmarł 8 maja u.br po 35 dniach walki lekarzy o jego życie. Został zakatowany przez swojego ojczyma, któremu obecnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności; podobnie jak matce Kamilka.

Kto ma obowiązek wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich?

Zgodnie z artykułem 22b w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, obowiązek wprowadzenia Standarów Ochrony Małoletnich ma każdy:

 • „organ zarządzający jednostką systemu oświaty, o której mowa w art. 2 pkt 1-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), oraz inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni” (np. przedszkola, szkoły),
 • “organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich”,
 • “podmioty świadczące usługi hotelarskie oraz turystyczne, a także prowadzące inne miejsca zakwaterowania zbiorowego, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony małoletnich”.

Sprawdź także najlepszego adwokata w Białymstoku od spraw rodzinnych, który jest w stanie pomóc w przypadku chociażby pozwu o alimenty Białystok.

Przepisy dotyczące wysłuchania dziecka

Nowelizacja, która wchodzi w życie tzw. Ustawa Kamilka w dniu 15 lutego, a częściowo obowiązuje już od 2023 roku, zmienia także przepisy odnośnie wysłuchania dziecka. Będzie mogło nastąpić raz w toku postępowania, chyba że dobro dziecka wymaga ponownego wysłuchania lub taką potrzebę zgłasza samo dziecko.

Nowe przepisy Kodeksu postępowania karnego

Ochrona dzieci to jest system naczyń połączonych, dlatego zmiany są widoczne w różnych dziedzinach prawa. Jeżeli dziecko padło ofiarąprzestępstwa i żaden z rodziców nie może występować w jego imieniu, to sąd albo prokurator będą wnioskować do sądu opiekuńczego o wyznaczenie reprezentanta dziecka.

Zmienia się także stawka wynagrodzenia reprezentanta. Dotychczas adwokaci i radcy prawni w roli kuratorów otrzymywali 40% wynagrodzenia standardowej stawki pomocy prawnej w urzędu, obecnie ta stawka będzie wynosiła 100%.

Kontrola Standardów Ochrony Małoletnich

Podmioty zobowiązane do kontrolowania omawianych standardów mają obowiązek co najmniej raz na dwa lata dokonywać oceny standardów w celu zapewnienia ich dostosowania do aktualnych potrzeb oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Podmiot, który nie dopełni swoich obowiązków, musi liczyć się z karą nagany lub grzywny do 250. W razie ponownego stwierdzenia niewykonania swoich obowiązków, podlega karze grzywny nie mniejszej niż 1000 zł.

Kontrolujący ma prawo do:

 1. “wstępu wraz z niezbędnym sprzętem na teren kontrolowanego podmiotu w godzinach od 8 do 18”;
 2. “żądania pisemnych lub ustnych informacji niezbędnych dla przeprowadzenia kontroli”;
 3. “żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z zakresem kontroli”.

Zmiany przewidują także wdrożenie procedury tzw. Serious Case Review, czyli obowiązku przeanalizowania najpoważniejszych przypadków przemocy nad dziećmi. Dotychczas zmiany zobowiązywały sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego do udziału w specjalistycznych szkoleniach. Ich celem jest zwiększenie rozpoznawalności symptomów krzywdzenia dziecka oraz zapewnienie dobra w sytuacji sporu między rodzicami albo opiekunami.

Zespół do Spraw Ochrony Małoletnich

Ustawa o Ochronie Małoletnich pozwoliła na powołanie przez ministra sprawiedliwości Zespołu do Spraw Ochrony Małoletnich. W jego skład będą wchodzić m.in. przedstawiciele instytucji rządowych, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, kościołów czy związków wyznaniowych.

Obowiązki pracodawców w związku z Ustawą o Ochronie Dzieci

Przed zawarciem stosunku pracy lub przed dopuszczeniem innej osoby do pracy związanej z opieką, leczeniem, edukacją, wypoczynkiem, wychowaniem małoletnich lub opieką nad nimi, pracodawcy są zobowiązani do “uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze”. 

Taką informację można uzyskać składając odpowiedni wniosek w KRK, osobiście lub internetowo. W punkcie 13 formularza należy wskazać cel uzyskania informacji, czyli art. 21 ust. 3 ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

Ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy – podsumowanie

Sprawa Kamilka z Częstochowy znacząco wpłynęła na obowiązuje przepisy prawa. Więcej na ten temat dowiesz się na oficjalnych stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz przeglądając Kodeks rodzinno opiekuńczy. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej, to koniecznie znajdź dobrego adwokata Białystok.

  Copyright 2023

  Seomood
  cross