Co to jest apelacja?

2024-03-01
seomood

Podstawowa znajomość zagadnień z dziedziny prawa to wiedza, którą powinien posiadać każdy obywatel. Takie informacje pozwalają nam na podjęcie pierwszych działań w sprawie oraz dają ogólny ogląd na sytuację. Oczywiście w żadnym stopniu nie zastąpi to działań profesjonalnego radcy prawnego, ale zapewni nam częściową świadomość w sytuacji w jakiej się obecnie znajdujemy. Jednym z takich pojęć jest apelacja. Nasza Białystok kancelaria prawna oferuje darmowe porady prawne. Jeśli szukasz profesjonalnej pomocy i miejsca, które prawo karne zna od podstaw – koniecznie odezwij się do nas.

Czym jest apelacja w postępowaniu sądowym? Jakie elementy składowe musi zawierać? Jakie są konsekwencje jej złożenia? Przeczytaj tekst do końca i zdobądź wiedzę w tym temacie. 

Apelacja co to znaczy? Odwołanie się od wyroku 

Apelacja jest podstawowym środkiem odwoławczym, który zakłada, że od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje odwołanie się do sądu drugiej instancji. Można ją wnieść po złożeniu wniosku o uzasadnienie wyroku wydanego przez sąd. Do apelacji należy dołączyć dowód jej opłaty. Uruchamia on postępowanie apelacyjne, którego celem pozostaje sprawdzenie wyniku zasądzonego wyroku. Tym zadaniem zajmuje się sąd drugiej instancji, który rozpoznaje sprawę w granicach apelacji. Z kolei apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a apelację od wyroku sądu okręgowego, jako pierwszej instancji rozpoznaje sąd apelacyjny.

Należy pamiętać, że polskie prawo przewiduje takie wyjątkowe sytuacje, które wymagają niecodziennych rozwiązań. Przykładem takiej sytuacji jest odwołanie od decyzji Sądu Najwyższego, czyli skargę kasacyjną lub po prostu kasację. 

Co to apelacja w postępowaniu cywilnym?

Apelację wnosi się do sądu między innymi od wyroku w sprawie cywilnej. Pismo musi zawierać konkretne wymogi formalne, które zostały przewidziane w prawie i dotyczą każdego dokumentu procesowego:

 1. Oznaczenie wyroku, od którego została wniesiona sprawa. Musi ono zawierać informację czy jest on zaskarżony w całości czy tylko w części.
 2. Konkretne przedstawienie zarzutów.
 3. Zwięzłe uzasadnienie przedstawionych zarzutów.
 4. Apelacja może zawierać powołanie, w razie potrzeby nowych środków dowodowych oraz uzasadnienie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe lub przyczyna powołania się na nie wyniknęła później.
 5. Wniosek o zmianę lub uchylenie wyroku oraz wskazanie obszaru apelacji.

Dodatkowo, jeżeli przedmiotem sprawy jest kwestia majątkowa, należy określić wartość przedmiotu zaskarżenia.

Co to jest apelacja w sądzie? Termin na wniesienie apelacji od wyroku sądu I instancji

Apelacja musi być złożona w terminie dwóch tygodni od momentu doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. W przypadku, gdy strona nie zażądała dostarczenia wyroku wraz z uzasadnieniem w terminie tygodnia od samego wydania wyroku termin do apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia. Jeżeli apelacja została wniesiona w terminie, możliwe będzie podjęcie dalszych kroków prawnych.

Należy pamiętać, że apelacja to wniosek, który musi zostać wniesiony do sądu, który wydał zaskarżony wyrok. 

Strona przeciwna może w ciągu dwóch tygodni wnieść odpowiedź na apelację wprost do sądu drugiej instancji.

Sąd drugiej instancji

Sąd drugiej instancji orzeka pominięcie nowych faktów i dowodów w momencie, kiedy strona miała szansę przedstawić je w trakcie postępowania cywilnego w sądzie pierwszej instancji. Warunkiem jest sytuacja, kiedy potrzeba powołania się na nie pojawiła się później. 

Sąd drugiej instancji podejmuje decyzje oparte na materiale zebranym podczas trwania postępowania przed sądem pierwszej instancji oraz w postepowaniu apelacyjnym. 

W sprawie przed sądem drugiej instancji nie można poszerzyć istoty sprawy, ani występować z nowymi żądaniami. Jeżeli dojdzie do zmiany okoliczności, przysługuje prawo zmiany pierwotnego przedmiotu sporu na jego równowartość lub innych przedmiot, a w sprawach o świadczenie powtarzające się można rozszerzyć żądanie pozwu o świadczenia za dalsze okresy. Sąd ma prawo do zmiany zaskarżonego wyroku na niekorzyść strony wnoszącej apelację, jeżeli strona przeciwna również wniosła apelację. Natomiast, gdy sama apelacje jest bezzasadna, sąd ma prawo do jej uchylenia. 

Gdy apelacja zostaje wniesiona i nastąpi odwołanie odwołanie od wyroku sądu drugiej instancji, orzeka on co do istoty sprawy. Sąd odwoławczy może stwierdzić nieważność postepowania i uchylić zaskarżony wyrok. W takiej sytuacji znosi on postępowanie w zakresie dotkniętym nieważnością i przenosi go do sądu pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia. 

W momencie, gdy pozew zostaje odrzucony albo zachodzi powód do umorzenia postępowania, sąd zajmujący się sprawą uchyla wyrok,  umarza sprawę lub odrzuca pozew. 

Sąd drugiej instancji ma też prawo do uchylenia zaskarżonego wyroku oraz przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia w razie nierozpoznania przez sąd pierwszej instancji istoty sprawy albo, gdy wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości.

Co to jest apelacja od wyroku? Apelacja w sprawie karnej

Zgodnie z przepisami prawa apelacja od wyroku karnego, wydanego przez sąd I instancji przysługuje stronom oraz powodowi cywilnemu. Pokrzywdzony odnosi się do wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, który został wydany na posiedzeniu. Apelacja musi został złożona w terminie 14 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem. 

Podstawy apelacji 

Orzeczenie wymaga zmiany lub uchylenia w razie potwierdzenia:

 1. Obrazy przepisów prawa materialnego.
 2. Obrazy zasad postępowania, jeżeli miała lub mogła mieć wpływ na tok postępowania.
 3. Błędów, które wystąpiły w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mogły mieć one wpływ na treść tego orzeczenia.
 4. Rażącej nieadekwatności kary lub niesłusznego zastosowania albo braku użycia środka zabezpieczającego.

Apelacja jest zwrócona przeciwka całości wyroku, a także rozstrzygnięcia o karze lub środkach karnych. Dodatkowo apelacja musi spełniać warunek podniesienia zarzutów, które nie były lub nie mogły być przedmiotem zaskarżenia. 

Co to znaczy apelacja? Zakaz reformationis in peius

Polskie prawo zakłada, że sąd odwoławczy nie może zasądzić, uchylić lub zmienić wyroku na niekorzyść strony oskarżonej, gdy apelacja została wniesiona tylko na jego korzyść. 

Sąd okręgowy może wnieść na niekorzyść strony wyłącznie wtedy, gdy wniesiona na jego niekorzyść środek odwoławczy oraz wyłącznie w kręgu zaskarżenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. W przypadku, gdy środek odwoławczy pochodzi z inicjatywy oskarżyciela publicznego lub pełnomocnika, sąd odwoławczy ma prawo orzec na niekorzyść wyłącznie, gdy zostaną potwierdzone błędy w środku odwoławczym lub środku podlegającym uwzględnieniu z urzędu. 

Jeżeli wniesienie środka odwoławczego nastąpiło na niekorzyść oskarżonego, może spowodować ono orzeczenie także na niekorzyść.

Co to jest apelacja sądowa? Zmiana wyroku

Apelacja i co dalej? Po otrzymaniu apelacji sąd utrzymuje wyrok w mocy, zmienia go lub uchyla w całości albo w części. Jeżeli apelacja została złożona w terminie, sąd odwoławczy gromadzi dowody oraz orzeka czy zaskarżone orzeczenie może zostać zmienione na odmienne co do istoty, uchylone lub umorzone. W pozostałych przypadkach orzeczenie zostaje uchylone i przekazane do sądu pierwszej instancji w ramach ponownego rozpatrzenia. 

Oskarżony, który został uniewinniony w pierwszej instancji lub w stosunku do, którego umorzono lub warunkowo umorzono postępowanie, sąd odwoławczy nie ma prawa go skazać. Istnieje możliwość zarządzenia surowszej kary tylko, kiedy nie zmienia ona ustaleń faktycznych przyjętych za podstawę zaskarżonego wyroku.

Podsumowując, apelacja jest środkiem odwoławczym od wyroku sądu pierwszej instancji i zostaje przekazana do ponownego rozpatrzenia wyroku przez sąd drugiej instancji. Taka wiedza z pewnością Ci się przyda i w kryzysowej sytuacji pomoże podjąć konkretne działania.

  Copyright 2023

  Seomood
  cross