Co to jest apelacja?

Podstawowa znajomość zagadnień z dziedziny prawa to wiedza, którą powinien posiadać każdy obywatel. Takie informacje pozwalają nam na podjęcie pierwszych działań w sprawie oraz dają ogólny ogląd na sytuację. Oczywiście w żadnym stopniu nie zastąpi to działań profesjonalnego radcy prawnego, ale zapewni nam częściową świadomość w sytuacji w jakiej się obecnie znajdujemy. Jednym z takich pojęć jest apelacja. Nasza Białystok kancelaria prawna oferuje darmowe porady prawne. Jeśli szukasz profesjonalnej pomocy i miejsca, które prawo karne zna od podstaw – koniecznie odezwij się do nas.

Czym jest apelacja w postępowaniu sądowym? Jakie elementy składowe musi zawierać? Jakie są konsekwencje jej złożenia? Przeczytaj tekst do końca i zdobądź wiedzę w tym temacie. 

Apelacja co to znaczy? Odwołanie się od wyroku 

Apelacja jest podstawowym środkiem odwoławczym, który zakłada, że od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje odwołanie się do sądu drugiej instancji. Można ją wnieść po złożeniu wniosku o uzasadnienie wyroku wydanego przez sąd. Do apelacji należy dołączyć dowód jej opłaty. Uruchamia on postępowanie apelacyjne, którego celem pozostaje sprawdzenie wyniku zasądzonego wyroku. Tym zadaniem zajmuje się sąd drugiej instancji, który rozpoznaje sprawę w granicach apelacji. Z kolei apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a apelację od wyroku sądu okręgowego, jako pierwszej instancji rozpoznaje sąd apelacyjny.

Należy pamiętać, że polskie prawo przewiduje takie wyjątkowe sytuacje, które wymagają niecodziennych rozwiązań. Przykładem takiej sytuacji jest odwołanie od decyzji Sądu Najwyższego, czyli skargę kasacyjną lub po prostu kasację. 

Co to apelacja w postępowaniu cywilnym?

Apelację wnosi się do sądu między innymi od wyroku w sprawie cywilnej. Pismo musi zawierać konkretne wymogi formalne, które zostały przewidziane w prawie i dotyczą każdego dokumentu procesowego:

  1. Oznaczenie wyroku, od którego została wniesiona sprawa. Musi ono zawierać informację czy jest on zaskarżony w całości czy tylko w części.
  2. Konkretne przedstawienie zarzutów.
  3. Zwięzłe uzasadnienie przedstawionych zarzutów.
  4. Apelacja może zawierać powołanie, w razie potrzeby nowych środków dowodowych oraz uzasadnienie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe lub przyczyna powołania się na nie wyniknęła później.
  5. Wniosek o zmianę lub uchylenie wyroku oraz wskazanie obszaru apelacji.

Dodatkowo, jeżeli przedmiotem sprawy jest kwestia majątkowa, należy określić wartość przedmiotu zaskarżenia.

Co to jest apelacja w sądzie? Termin na wniesienie apelacji od wyroku sądu I instancji

Apelacja musi być złożona w terminie dwóch tygodni od momentu doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. W przypadku, gdy strona nie zażądała dostarczenia wyroku wraz z uzasadnieniem w terminie tygodnia od samego wydania wyroku termin do apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia. Jeżeli apelacja została wniesiona w terminie, możliwe będzie podjęcie dalszych kroków prawnych.

Należy pamiętać, że apelacja to wniosek, który musi zostać wniesiony do sądu, który wydał zaskarżony wyrok. 

Strona przeciwna może w ciągu dwóch tygodni wnieść odpowiedź na apelację wprost do sądu drugiej instancji.

Sąd drugiej instancji

Sąd drugiej instancji orzeka pominięcie nowych faktów i dowodów w momencie, kiedy strona miała szansę przedstawić je w trakcie postępowania cywilnego w sądzie pierwszej instancji. Warunkiem jest sytuacja, kiedy potrzeba powołania się na nie pojawiła się później. 

Sąd drugiej instancji podejmuje decyzje oparte na materiale zebranym podczas trwania postępowania przed sądem pierwszej instancji oraz w postepowaniu apelacyjnym. 

W sprawie przed sądem drugiej instancji nie można poszerzyć istoty sprawy, ani występować z nowymi żądaniami. Jeżeli dojdzie do zmiany okoliczności, przysługuje prawo zmiany pierwotnego przedmiotu sporu na jego równowartość lub innych przedmiot, a w sprawach o świadczenie powtarzające się można rozszerzyć żądanie pozwu o świadczenia za dalsze okresy. Sąd ma prawo do zmiany zaskarżonego wyroku na niekorzyść strony wnoszącej apelację, jeżeli strona przeciwna również wniosła apelację. Natomiast, gdy sama apelacje jest bezzasadna, sąd ma prawo do jej uchylenia. 

Gdy apelacja zostaje wniesiona i nastąpi odwołanie odwołanie od wyroku sądu drugiej instancji, orzeka on co do istoty sprawy. Sąd odwoławczy może stwierdzić nieważność postepowania i uchylić zaskarżony wyrok. W takiej sytuacji znosi on postępowanie w zakresie dotkniętym nieważnością i przenosi go do sądu pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia. 

W momencie, gdy pozew zostaje odrzucony albo zachodzi powód do umorzenia postępowania, sąd zajmujący się sprawą uchyla wyrok,  umarza sprawę lub odrzuca pozew. 

Sąd drugiej instancji ma też prawo do uchylenia zaskarżonego wyroku oraz przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia w razie nierozpoznania przez sąd pierwszej instancji istoty sprawy albo, gdy wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości.

Co to jest apelacja od wyroku? Apelacja w sprawie karnej

Zgodnie z przepisami prawa apelacja od wyroku karnego, wydanego przez sąd I instancji przysługuje stronom oraz powodowi cywilnemu. Pokrzywdzony odnosi się do wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, który został wydany na posiedzeniu. Apelacja musi został złożona w terminie 14 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem. 

Podstawy apelacji 

Orzeczenie wymaga zmiany lub uchylenia w razie potwierdzenia:

  1. Obrazy przepisów prawa materialnego.
  2. Obrazy zasad postępowania, jeżeli miała lub mogła mieć wpływ na tok postępowania.
  3. Błędów, które wystąpiły w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mogły mieć one wpływ na treść tego orzeczenia.
  4. Rażącej nieadekwatności kary lub niesłusznego zastosowania albo braku użycia środka zabezpieczającego.

Apelacja jest zwrócona przeciwka całości wyroku, a także rozstrzygnięcia o karze lub środkach karnych. Dodatkowo apelacja musi spełniać warunek podniesienia zarzutów, które nie były lub nie mogły być przedmiotem zaskarżenia. 

Co to znaczy apelacja? Zakaz reformationis in peius

Polskie prawo zakłada, że sąd odwoławczy nie może zasądzić, uchylić lub zmienić wyroku na niekorzyść strony oskarżonej, gdy apelacja została wniesiona tylko na jego korzyść. 

Sąd okręgowy może wnieść na niekorzyść strony wyłącznie wtedy, gdy wniesiona na jego niekorzyść środek odwoławczy oraz wyłącznie w kręgu zaskarżenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. W przypadku, gdy środek odwoławczy pochodzi z inicjatywy oskarżyciela publicznego lub pełnomocnika, sąd odwoławczy ma prawo orzec na niekorzyść wyłącznie, gdy zostaną potwierdzone błędy w środku odwoławczym lub środku podlegającym uwzględnieniu z urzędu. 

Jeżeli wniesienie środka odwoławczego nastąpiło na niekorzyść oskarżonego, może spowodować ono orzeczenie także na niekorzyść.

Co to jest apelacja sądowa? Zmiana wyroku

Apelacja i co dalej? Po otrzymaniu apelacji sąd utrzymuje wyrok w mocy, zmienia go lub uchyla w całości albo w części. Jeżeli apelacja została złożona w terminie, sąd odwoławczy gromadzi dowody oraz orzeka czy zaskarżone orzeczenie może zostać zmienione na odmienne co do istoty, uchylone lub umorzone. W pozostałych przypadkach orzeczenie zostaje uchylone i przekazane do sądu pierwszej instancji w ramach ponownego rozpatrzenia. 

Oskarżony, który został uniewinniony w pierwszej instancji lub w stosunku do, którego umorzono lub warunkowo umorzono postępowanie, sąd odwoławczy nie ma prawa go skazać. Istnieje możliwość zarządzenia surowszej kary tylko, kiedy nie zmienia ona ustaleń faktycznych przyjętych za podstawę zaskarżonego wyroku.

Podsumowując, apelacja jest środkiem odwoławczym od wyroku sądu pierwszej instancji i zostaje przekazana do ponownego rozpatrzenia wyroku przez sąd drugiej instancji. Taka wiedza z pewnością Ci się przyda i w kryzysowej sytuacji pomoże podjąć konkretne działania.

Kiedy może dojść do rozwodu – rozwiązanie małżeństwa

Jakie są najczęstsze powody rozwodów?

Powody rozwodów mogą być bardzo różne, jednak to sąd orzeka, czy są one dostateczne, by rozwodu udzielić. Na samym wstępie warto przybliżyć definicję rozwodu, ponieważ ma ona fundamentalne znaczenie w tym temacie. Zgodnie z przepisami, jest to trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Spełnienie obu tych warunków jest kluczowe, by sąd mógł orzec o zakończeniu małżeństwa. Jeśli chcesz poznać poznać najczęstsze przyczyny rozwodów w Polsce, serdecznie zapraszamy do lektury tego artykuły. Przyjrzymy się z bliska, jakie przesłanki rozwodowe najczęściej padają na sali rozpraw.

Dlaczego dochodzi do trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego?

Sprawy o rozwód często są najbardziej stresującymi przeżyciami w życiu. Według powszechnie znanej skali Holmesa, rozpad pożycia małżeńskiego może generować tyle samo stresu (a nawet więcej) niż ciężka choroba lub śmierć. Dlatego tak ważne jest, by w czasie rozwodu zagwarantować sobie odpowiednie wsparcie. Mowa tutaj między innymi o pomocy psychologicznej, jak i adwokackiej. Sprawy dotyczące rozwodów nierzadko są bardzo skomplikowane i “ciągną się” w nieskończoność, dlatego dobrym pomysłem jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy adwokata. Nasza kancelaria Białystok jest w stanie pomóc w napisaniu pozwu o rozwód, a także przeprowadzi przez cały proces w taki sposób, by był on jak najmniej stresujący i najkrótszy. Warto również skorzystać z darmowych porad prawnych, nawet w sytuacjach niedotyczących rozwodów. Gwarantujemy, że tego rodzaju pomoc jest najlepszą możliwą decyzją, gdy sytuacja zaczyna nas przerastać.

Rozwód powody – jak często Polacy się rozwodzą?

Zanim omówimy przesłanki do rozwodu, warto wspomnieć o tym, jak powszechnym zjawiskiem są rozwody w naszym kraju. W roku 2022 dokonano ponad 60 tysięcy rozwodów, a ich liczba z roku na rok się zwiększa. Ze względu na to, jak powszechnym zjawiskiem są obecnie rozwody, jesteśmy w stanie stwierdzić, jakie są najczęstsze powody rozwodu. Jednak warto wspomnieć również o tym, że zdecydowanie częściej dochodzi do rozwodów bez orzekania o winie. Oznacza to, że żaden ze współmałżonków nie zostaje uznany winnym rozpadu małżeństwa. Jest to jeden z najszybszych i najprostszych sposobów na to, by się rozwieźć. Bardzo często w takiej sytuacji nawet nie jest potrzebna pomoc kancelarii adwokackiej, w przeciwieństwie do rozwodu z winy jednego z małżonków. Wówczas należy wskazać przyczyny rozpadu małżeństwa, a taka sprawa może być bardzo długa i skomplikowana.

Wśród danych GUS możemy nie tylko sprawdzić liczbę rozwodów w Polsce, a także najczęstsze podstawy do rozwodu. Te dane mogą być inne w zależności od roku badania, jednak zazwyczaj są to nieznaczne różnice. Skupmy się zatem na tym, jakie są najczęstsze przesłanki rozwodu.

Powody do rozwodu – lista

Są to trzy najczęstsze podstawy rozwodu, stanowiące aż 81% wszystkich rozwodów w Polsce. Jednak istnieją również inne, mniej popularne przesłanki, przez które dochodzi do rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Jeśli chcesz poznać inne przesłanki orzeczenia rozwodu, koniecznie zapoznaj się z dalszą częścią tego artykułu.

Rozwód przesłanki – dlaczego dochodzi do rozwodów?

Jeśli chodzi o rozwód z orzeczeniem o winie, powody mogą być rożne. Niestety często zdarza się, że w związku pojawia się przemoc psychiczna bądź przemoc fizyczna. Są to powszechne przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego, które w tym samym czasie są przestępstwem. Częstą przyczyną są także nieporozumienia na tle finansowym, jednak w tym przypadku najczęściej sąd nie orzeka o winie. Jednak w niektórych przypadkach takie nieporozumienia mogą prowadzić do przemocy finansowej, która według statystyk najczęściej dotyczy kobiet. Wśród przesłanek rozwodowych znajduje się również naganny stosunek do członków rodziny drugiego małżonka. Zły stosunek do rodziny znów jest pojęciem dosyć szerokim, jednak dotyczy zazwyczaj nieprawidłowego traktowania bliskich drugiego małżonka, np. dzieci. Niekiedy za powód rozwodu wymienia się także niedopełnianie obowiązków małżeńskich, np. nieprzestrzeganie obowiązku wzajemnej pomocy lub zaniedbywanie wspólnego gospodarstwa domowego. Jedną z przyczyn bywa również wygaśnięcie więzi uczuciowej, zdrada emocjonalna lub wyjście na jaw zachowań ukrytych przed zawarciem małżeństwa. Argumentem do rozwodu może być również uzależnienie. Alkoholizm lub innych nałóg partnera może być wystarczającą przesłanką do orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy zawinionego.

Jakie są negatywne przesłanki rozwodu?

Należy również wspomnieć o tym, że istnieją przesłanki rozwodu pozytywne i negatywne. Jednak jakie są przesłanki negatywne rozwodu i co to oznacza? W największym skrócie, takie przesłanki uniemożliwiają orzeczenie przez sąd rozwodu. Wyróżnia się trzy negatywne przesłanki, a mianowicie:

Jakie są przesłanki pozytywne rozwodu?

By sąd mógł orzec rozwód, muszą wystąpić pozytywne przesłanki rozwodu. Jednak czym one dokładnie są? Mianowicie są to okoliczności potwierdzające, że nastąpił faktyczny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Mimo, iż mogą one prowadzić do orzeczenia rozwodu, to w międzyczasie sąd nie może stwierdzić żadnych przesłanek negatywnych. Wówczas orzeczenie rozwodu jest niemożliwe.

Rozwiązanie małżeństwa – skorzystaj z pomocy

Przyczyny rozwodowe mogą być różne. Jednak przy rozstaniu występuje wiele innych czynników, które należy wziąć pod uwagę. Niekiedy sąd zabrania orzekania rozwodu danego małżeństwa, co może być dużym obciążeniem dla obojga partnerów. Podobnie jest w przypadku orzekania władzy rodzicielskiej lub podziału majątku po rozwodzie Białystok. Chcąc się rozwieść warto skorzystać z profesjonalne pomocy prawnej. Wiele osób poszukuje adwokata rozwód, by ten pomógł im w sprawie i pozwolił na zaoszczędzenie czasu swoim klientom. Jest to zdecydowanie możliwość, którą należy wziąć pod uwagę, jeśli przygotowujemy się do rozwodu.

Co zrobić, kiedy zostałem pozwany?

Otrzymując pozew, musimy wiedzieć, że konieczne będzie ustosunkowanie się do niego. Wówczas najważniejsze okazuje się napisanie odpowiedzi na pozew do sądu. Jednak jak napisać odpowiedź na wniosek do sądu oraz jakie są konsekwencje braku odpowiedzi na pismo? Co zrobić, zanim wdamy się w spór? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule. Serdecznie zapraszamy do lektury.

Jak odpowiedzieć na pismo z sądu?

Zanim dowiemy się, jak napisać odpowiedź do sądu, należy wiedzieć, że od 2019 roku jej napisanie jest obowiązkowe dla każdego pozwanego. Dlatego przed złożeniem odpowiedzi do sądu, należy dowiedzieć się, jak powinna ona wyglądać i ile czasu ma sąd na odpowiedź na pismo. Jednak czym jest odpowiedź na pozew? W chwili obecnej ma za zadanie służyć obronie pozwanego przed zarzutami. Należy się w niej ustosunkować do twierdzeń pozwu, a podstawowym z nich jest wniosek dot. żądania, oraz oczywiście powinna zostać sporządzona w formie pisemnej. Pozwany musi odnieść się do wszystkich twierdzeń przeciwko żądaniu pozwu oraz zarzutach, a także przedstawić dowody. W przeciwnym przypadku nie zostaną one uwzględnione na dalszym etapie postępowania cywilnego. Należy wspomnieć także o żądaniach zw. z przebiegiem sprawy, czyli np. oddalenie powództwa, wezwanie świadków lub biegłych.

Jaki jest termin na złożenie odpowiedzi na pozew?

Ile mam czasu na odpowiedź na pozew? Termin na ustosunkowanie się do odpowiedzi na pozew wyznaczony zostaje przez sąd. Należy bezwzględnie przestrzegać wyznaczonego przez sąd terminu, bowiem w przeciwnym przypadku możesz przegrać, pomimo swojej racji. Jeśli jest to odpowiedź na pozew o zapłatę, to komornik tylko czeka na taki obrót spraw. Warto wiedzieć, że termin na odpowiedź na pozew nie może być krótszy niż dwa tygodnie. Oczywiście takowy termin na sformułowanie wniosku zawarty jest w treści pozwu. Jeśli odpowiedź zostanie złożona po terminie, podlega zwrotowi, a sąd może nie uznać takiej odpowiedzi. Jednak warto też wiedzieć, jak liczyć termin odpowiedzi na pozew? Pamiętaj, że liczy się data na liście, a nie data jego dostarczenia. Warto w tym miejscu dodać, że odpowiedź do sądu nie może zostać wysłana kurierem.

Jak napisać odpowiedź na pozew?

Wiele osób nie wie, jak napisać odpowiedź na pozew rozwodowy lub odpowiedź na sprzeciw od nakazu zapłaty. Z tego powodu w Internecie znaleźć można wiele wzorów, które tłumaczą, jak napisać odpowiedź na pozew m.in. w sprawach cywilnych. Każdy taki wzór odpowiedzi na pozew o zapłatę wygląda niemal tak samo i powinien zawierać takie same elementy. Więc w jaki sposób zabrać się do napisania oraz co powinna zawierać odpowiedź na pozew?

Niemal każde pismo procesowe powinno zawierać te informacje. Gdy otrzymaliśmy pozew i nie wiemy, co zrobić dalej, powinniśmy skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika. Nasza Białystok kancelaria prawna pomoże sformułować odpowiedź na wniosek do sadu, niezależnie od rodzaju sprawy. Jeśli poszukujesz takich haseł jak “dostałem pozew o zapłatę” lub “jak napisać odpowiedź na pozew rozwodowy wzór”, to koniecznie się z nami skontaktuj. Białystok to miasto, w którym zajmujemy się m.in. prawem karnym oraz pomożemy napisać pozew o alimenty.

O czym koniecznie należy pamiętać, składając pismo procesowe?

W celu napisania skutecznej odpowiedzi na pozew, powinniśmy wziąć pod uwagę wiele aspektów. Nie każdy wzór, który przedstawia, jak napisać odpowiedź na pozew o alimenty, skonstruowany jest poprawnie. Z tego powodu lepiej poznać wszystkie wytyczne, które pomogą nam we wniesieniu odpowiedzi na pozew.

Co z kolei zrobić, gdy dostałem nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym? Również możesz wnieść sprzeciw w terminie 2 tygodni. Jednak w każdej z tych sytuacji możesz poszukać profesjonalisty, który pomoże Ci w napisaniu odpowiedzi do sądu. Niekiedy takie wsparcie jest na wagę złota, szczególnie jeśli nigdy wcześniej nie miałeś do czynienia z sądami. Co więcej, w dobrej kancelarii znajdują się także osoby, który mogą reprezentować Cię przed sądem.

Co warto wiedzieć o pozwie alimentacyjnym?

Alimenty to forma świadczeń, które członek rodziny jest zobowiązany płacić na swojego krewnego, jeśli nie jest on zdolny utrzymać się samodzielnie. Najczęściej słyszy się o obowiązku alimentacyjnym w kontekście rodzica oraz dziecka, ale warto wiedzieć, że możliwość wnioskowania o alimenty dotyczy również byłych współmałżonków, a także niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania rodziców. Znajdująca się w jednej z takich sytuacji osoba może wstąpić na drogę sądową i wytoczyć pozew o alimenty Białystok.

Pozew alimentacyjny – najważniejsze informacje

Aby rozpocząć postępowanie alimentacyjne, należy złożyć odpowiednie pismo. Powinno ono spełniać ogólne warunki pisma procesowego i być złożone w sądzie odpowiedniej instancji. Oznacza to Sąd Rejonowy właściwy według zamieszkania osoby uprawnionej do otrzymania alimentów lub jednostki pozwanej.

Następnym krokiem jest udokumentowanie faktu, iż spełniamy wymogi uprawniające nas do otrzymania świadczenia alimentacyjnego. Do tego należy posiadać listę kosztów, które ponosimy. Bardzo ważnym jest, aby przedłożyć dowody naszych wydatków, celem uzasadnienia pozwu. W piśmie należy także zawrzeć informacje na temat dokładnej kwoty świadczeń, jakiej będziemy się domagać. Złożenie pozwu o alimenty nie podlega opłacie sądowej, z wyjątkiem sytuacji gdy wnosimy o pomoc adwokata.

Proces alimentacyjny zdecydowanie nie należy do najprzyjemniejszych, dlatego warto się do niego dobrze przygotować i zapoznać z informacjami. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, pomóc może adwokat Białystok.